Termes et Conditions

TECNOSPACE NV, gevestigd te 2610 Wilrijk, Kernenergiestraat 65 en ingeschreven in de KBO onder het nummer 0420.104.921 hierna te noemen : “TECNOSPACE”. De wederpartij van TECNOSPACE wordt betiteld als: “opdrachtgever”.

Artikel 1. Toepasselijkheid

 • 1.1. De opdrachtgever erkent van de algemene voorwaarden zoals hierna bedongen kennis te hebben genomen en te aanvaarden door het enkele feit van het plaatsen van een bestelling of opdracht en/of ontvangst van de factuur, ongeacht de voorwaarden die de opdrachtgever op zijn eigen document vermeldt. Tenzij uitdrukkelijk én schriftelijk anders overeengekomen, zijn enkel deze voorwaarden toepasselijk op de contractuele relaties tussen de opdrachtgever en TECNOSPACE.
 • 1.2. Indien partijen voor één of meer van de opdrachten uitdrukkelijk en schriftelijk afwijken van deze voorwaarden of van een gedeelte ervan, blijven de onderhavige voorwaarden tussen partijen van kracht voor wat betreft de overige offertes, opdrachten en overeenkomsten.
 • 1.3. De opdrachtgever met wie eenmaal met toepassing van onderhavige algemene voorwaarden werd gecontracteerd, stemt in met de toepassing van deze algemene voorwaarden op alle latere overeenkomsten. De opdrachtgever en evenmin diens eventuele rechtsopvolger kan dan ook geenszins de niet-tegenwerpelijkheid van deze voorwaarden aanvoeren.

Artikel 2. Offertes

 • 2.1. De offerte en bevestiging van de bestelling geldt enkel voor de karakteristieken uitdrukkelijk daarin vermeld. De karakteristieken voortkomend in lastenboeken, plannen en andere documenten, maar naar dewelke niet uitdrukkelijk wordt verwezen, kunnen niet ingeroepen worden.
 • 2.2. De genoemde prijzen in de offerte zijn exclusief BTW tenzij anders gestipuleerd.
 • 2.3. De offerte is geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Een overeenkomst komt pas tot stand na schriftelijke bevestiging door TECNOSPACE van het order van de opdrachtgever of door (een begin van) uitvoering van de overeenkomst door TECNOSPACE.
 • 2.4. De overeenkomst komt slechts tot stand na de ondertekening tussen partijen van een afzonderlijke overeenkomst of door ondertekening van de offerte door de opdrachtgever, dan wel na schriftelijke opdrachtbevestiging door de opdrachtgever, dan wel ingevolge (begin van) uitvoering van de werken door TECNOSPACE én na ontvangst van betaling van een voorschot van 40% op de prijs excl. BTW indien overeengekomen. Als geschrift gelden ook email- en faxberichten. TECNOSPACE zal de werken niet aanvangen alvorens schriftelijke bevestiging én het eventueel overeengekomen voorschot zijn ontvangen.

Artikel 3. Prijs

 • 3.1. De vermelde prijzen zijn steeds exclusief BTW tenzij anders gestipuleerd. Aan kennelijke zet-, druk- of schrijffouten in offertes of op prijslijsten en/of plannen uitgaande van TECNOSPACE kunnen geen rechten worden ontleend.
 • 3.2. Alle belastingen, taksen en/of heffingen, van welke aard ook, die betrekking hebben op de geleverde prestaties, met inbegrip van nieuwe belastingen, taksen of heffingen die na de totstandkoming van de overeenkomst zouden worden ingevoerd, zijn integraal ten laste van de opdrachtgever.
 • 3.3. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen partijen, komt de aanneming tot stand ofwel tegen eenheidsprijzen ofwel is de gebeurlijk aangeduide prijs slechts een vermoedelijke prijs berekend volgens eenheidsprijzen en de vermoedelijke en/of forfaitaire hoeveelheden en wordt de uiteindelijk te betalen prijs verkregen door – naast de eventuele forfaitaire posten (die met forfaitaire hoeveelheden / Som Over het Geheel SOG) – de eenheidsprijzen (aangegeven met vermoedelijke hoeveelheden) te vermenigvuldigen met de werkelijk uitgevoerde hoeveelheden. Een vaste prijs dekt niet de eventuele meerwerken omtrent dewelke TECNOSPACE en opdrachtgever naderhand overeenkomen.
 • 3.4. Bij opdrachten met een overeengekomen uitvoeringstijd vanaf 5 werkdagen, al dan niet onderbroken, kan periodiek tussentijds worden gefactureerd door TECNOSPACE. TECNOSPACE heeft het recht de verdere uitvoering afhankelijk te maken van ontvangst van betaling van de in voorkomend geval uitgestelde tussentijdse factuur.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 • 4.1. TECNOSPACE voert de overeenkomst uit naar het beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de regels van de kunst en de eisen van goed vakmanschap en op de grond van de op dat moment bekende stand der techniek en/of wetenschap.
 • 4.2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan TECNOSPACE aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan TECNOSPACE worden verstrekt. Indien de gegevens niet tijdig zijn verstrekt, heeft TECNOSPACE het recht de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. In geen geval kan TECNOSPACE in voormelde omstandigheden gehouden zijn tot enigerlei schadeloosstelling aan de opdrachtgever of derden.
 • 4.3. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan TECNOSPACE de uitvoering van deze onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten tot de opdrachtgever de resultaten van de voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd, alsmede en in voorkomend geval vervallen en opeisbare tussentijdse (voorschot)facturen door de opdrachtgever zijn betaald.
 • 4.4. De door TECNOSPACE aan de opdrachtgever verstrekte informatie en/of adviezen zijn vrijblijvend. Aan de informatie en/of adviezen kunnen geen rechten worden ontleend.
 • 4.5. De opdrachtgever zal TECNOSPACE ten alle tijde de vrije en veilige toegang verlenen tot de bedrijfs- en werflocatie. Indien de toegang tot de bedrijfslocatie wordt geweigerd door de opdrachtgever, worden voorrijkost en werkuren niettegenstaande andersluidende afspraak, door TECNOSPACE in rekening gebracht.
 • 4.6. De opdrachtgever zal TECNOSPACE ruim op voorhand van de in zijn/haar onderneming en op de werflocatie geldende (veiligheids)voorschriften schriftelijk in kennis stellen. Niet-meegedeelde voorschriften zijn aan TECNOSPACE niet tegenstelbaar. De opdrachtgever zal in ieder geval TECNOSPACE vrijwaren tegen elke aanspraak van derden voortvloeiende uit miskenning van de (veiligheids)voorschriften.
 • 4.7. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de uitvoeringsomstandigheden optimaal dienen te zijn. Zo dient de opdrachtgever :
  – zich vooraf te verzekeren dat het gebouw voldoende droog en winddicht is.
  – de bouwkundige voorzieningen en omstandigheden mee te delen aan TECNOSPACE, aangezien de geluidsisolatie van de geplaatste wanden hiervan afhankelijk is ;
  – de werf (én de weg tot aan de werf) veilig en proper, ontruimd en toegankelijk te maken: de opdrachtgever voorziet op eigen kosten tijdig een voldoende harde bovengrond zodat het rollend materieel van TECNOSPACE er gemakkelijk op kan manoeuvreren teneinde een vlotte toevoer en montage te verzekeren ;
  – voldoende voorzieningen te treffen voor het gebruik van elektrisch (hand-) gereedschap alsmede de aanwezigheid van een elektricien te voorzien tijdens de werken ;
  – bij noodzaak aan verticaal transport : na te gaan of de bestrating ter plaatse voldoende draagvermogen heeft en/of de afmetingen van de lift of trap door te geven
  – TECNOSPACE te vrijwaren voor alle mogelijke vorderingen uit hoofde van buren-, lawaai- en stofhinder evenals n.a.v. schade die zich voordoet door de bestelling van een glasnorm, die niet conform is aan de NBN S23-002 en waarvan TECNOSPACE de risico’s aan de opdrachtgever vooraf heeft meegedeeld ;
  – de definitieve reiniging van de werf na de werken door TECNOSPACE te zijnen laste te nemen
 • 4.8. TECNOSPACE kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor schade toegebracht aan ondergrondse en bovengrondse leidingen, telefoondraden, putten, nutsvoorzieningen, … waarvan de ligging en het bestaan niet schriftelijk en voorafgaand aan TECNOSPACE werden meegedeeld. De opdrachtgever vrijwaart TECNOSPACE integraal ten aanzien van elke vordering die desgevallend op grond hiervan lastens TECNOSPACE wordt gesteld.
 • 4.9. TECNOSPACE kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor inbreuken op stedenbouwkundige – of milieuwetgeving. De opdrachtgever dient TECNOSPACE hiervoor integraal te vrijwaren en zal op eerste verzoek daartoe vrijwillig tussenkomen in vrijwaring in eventuele hangende rechtsgedingen.
 • 4.10. Behoudens andersluidende schriftelijke afspraak wordt de indicatieve uitvoeringstermijn bepaald in werkdagen. Daaronder zijn niet begrepen (zaterdag, zondag, wettelijke feestdagen, jaarlijkse vakantiedagen en compensatierustdagen, alsook de dagen waarop weersomstandigheden of de gevolgen daarvan het werk gedurende ten minste 4 uur onmogelijk maken of zouden maken).
 • 4.11. De uitvoeringstermijn wordt automatisch verlengd in geval van :
  – hinder / verhindering ten gevolge van op de bouwplaats door derden terzelfdertijd uitgevoerde werken;
  – door TECNOSPACE aanvaarde wijzigingen op instigatie van de opdrachtgever aan het overeengekomen werk;

Artikel 5 : Facturatie en betaling

 • 5.1. De aannemingsprijs zal, behoudens andersluidend bedongen, op de volgende wijze worden betaald :
  – De opdrachtgever betaalt een overeengekomen voorschot bij totstandkoming van de overeenkomst. Uitvoering door TECNOSPACE neemt slechts een aanvang vanaf de betaling door de opdrachtgever van het overeengekomen voorschot ontvangen op rekening van TECNOSPACE.
  – Naarmate de werken vorderen worden de werken en leveringen gefactureerd.
  Voor zover vorderingsstaten dienen te worden goedgekeurd, is de termijn voor het goedkeuren van ingediende vorderingsstraten maximaal 5 kalenderdagen. Het verstrijken van deze termijn zonder reactie staat gelijk met het goedkeuren van de betrokken vorderingsstaat en geeft TECNOSPACE het recht te factureren.
  – Het saldo zal betaald worden bij de – indien voorzien, voorlopige – oplevering.
 • 5.2. De facturen van TECNOSPACE zijn contant en zonder korting betaalbaar op de maatschappelijke zetel, binnen de 30 dagen na factuurdatum.
 • 5.3. De opdrachtgever moet, in geval van niet-aanvaarding van de facturen, binnen de 8 dagen na factuurdatum zijn bezwaren schriftelijk bij aangetekende brief aan TECNOSPACE kenbaar maken.
 • 5.4. In geval van niet-betaling op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd zijn ten bedrage van 10 % per jaar. Tevens zal in geval van niet betaling op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding van 10 %( met een minimum van 40 €) op het factuurbedrag verschuldigd zijn.
 • 5.5. Het trekken en/of aanvaarden van wissels/cheques houdt geen schuldhernieuwing in.
 • 5.6. Het niet naleven van de betalingsvoorwaarden, om welke reden dan ook, geeft TECNOSPACE het recht om alle leveringen en werken te schorsen op risico van de opdrachtgever. TECNOSPACE bepaalt na schorsing zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten in functie van zijn agenda en planning, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is. Wanneer TECNOSPACE door deze schorsing schade lijdt (zowel rechtstreekse als onrechtstreekse), zal de opdrachtgever deze dienen te vergoeden. Desgevallend kan TECNOSPACE het saldo van de nog uit te voeren werken annuleren. Een vergoeding is dan verschuldigd aan TECNOSPACE welke gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties en de reeds aangekochte materialen voor de betrokken werf, verhoogd met een schadevergoeding van 20% van de overeengekomen prijs excl. BTW. TECNOSPACE heeft ook het recht de door hem werkelijk geleden schade te vorderen indien deze hoger ligt.
 • 5.7. Niet tijdige betaling op de vervaldag, wordt tevens aanzien als een ernstige wanprestatie, die TECNOSPACE het recht geeft om de ontbinding van de overeenkomst te vorderen.
 • 5.8. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag van één factuur, zullen alle facturen van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar worden.
 • 5.9. Voor zover de opdrachtgever geen consument is in de zin van het wetboek van economisch recht is de opdrachtgever gehouden tot het tijdig en integraal betalen van de facturen ook al worden de facturen betwist en kan de opdrachtgever derhalve zijn betalingsverbintenissen niet opschorten.
 • 5.10. Voor zover de opdrachtgever geen consument is in de zin van het wetboek van economisch recht, is compensatie niet toegelaten tenzij mits schriftelijke voorafgaande toestemming van TECNOSPACE.
 • 5.11. Het is TECNOSPACE toegelaten ten allen tijde de vordering over te dragen, dan wel te subrogeren aan derden.

Artikel 6. Wijziging voorwerp opdracht en/of meerwerken

 • 6.1. TECNOSPACE dient geen gevolg te geven aan mondeling bestelde meerwerken/bijkomende werken/wijzigende werken, tot zolang hij daarvoor geen uitdrukkelijke schriftelijke opdracht(bevestiging) voor heeft ontvangen.
 • 6.2. Meerwerken/bijkomende werken/wijzigende werken zullen tevens aanleiding geven tot een verlenging van de uitvoeringstermijn in verhouding met hun omvang en aard en rekening houdend met de planning van TECNOSPACE.
 • 6.3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal TECNOSPACE de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Meerwerken/bijkomende werken/wijzigende werken geven echter steeds aanleiding tot bijkomende facturatie op basis van de eenheidsprijzen, dan wel de prijzen gebruikelijk in de sector, zonder dat hiervoor een schriftelijk akkoord van de opdrachtgever is vereist. Uitvoering van deze werken bewijst de opdracht, alsmede het akkoord hiermee. De opdrachtgever doet derhalve aldus afstand van art. 1793 B.W.
 • 6.4. In ieder geval worden evt. meerwerken bewezen door hun loutere uitvoering en worden deze nooit geacht inbegrepen te zijn in de initiële offerte/ prijszetting.
 • 6.5. Wanneer lopende de uitvoering (of na bestelling en voor de start der werken) de regelgeving wijzigt (rond veiligheid, rond energieprestatie, …) waardoor de werken moeten worden aangepast, dan kan TECNOSPACE hiertoe eenzijdig overgaan. Evt. meerkosten die hiermee gepaard gaan, zijn steeds ten laste van de opdrachtgever.
 • 6.6. Voor zover de opdrachtgever bepaalde werken of onderdelen hiervan niet zou laten uitvoeren, is de opdrachtgever gerechtigd op een vergoeding welke forfaitair wordt bepaald op 20% van de aannemingsprijs voor deze niet-uitgevoerde werken.
 • 6.7. Iedere partij heeft slechts vóór aanvang van uitvoering het recht om de overeenkomst op te zeggen, mits betaling van een forfaitaire opzegvergoeding van 30 % op de aannemingssom excl. BTW. Deze vergoeding geeft geen aanleiding tot de opmaak van een factuur. Deze vergoeding is opeisbaar uiterlijk 15 dagen na schriftelijke betalingsaanspraak.

Artikel 7: Onderaanneming

TECNOSPACE behoudt zich het recht voor de werken geheel of gedeeltelijk in onderaanneming te laten uitvoeren.

Artikel 8 : Gebruik van materiaal en vervanging van producten

 • 8.1. Tenzij bijzondere kwaliteiten uitdrukkelijk bedongen tussen partijen, levert TECNOSPACE diensten en goederen van gewone handelskwaliteit, zonder andere of verdergaande verbintenis, en zijn de diensten en goederen aan geen andere garantie onderworpen dan die welke TECNOSPACE uitdrukkelijk en schriftelijk heeft toegestaan. De eventuele garantie is tevens begrensd tot de door de fabrikant / leverancier van de aan TECNOSPACE toegestane garantie.
 • 8.2. Het is TECNOSPACE tevens toegestaan op de werven materialen en/of toebehoren te leveren, desgevallend afkomstig van derden, andere dan overeengekomen, voor zover deze van dezelfde kwaliteit en prijs zijn en geenszins de wezenlijke kenmerken van het materiaal of toebehoren betreffen.

Artikel 9. Oplevering

 • 9.1. Behoudens andersluidend uitdrukkelijk schriftelijk beding, wordt er overeengekomen dat als de opdrachtgever binnen de 15 dagen na de uitvoering der werken geen gemotiveerde bemerkingen per aangetekend schrijven heeft overgemaakt aan TECNOSPACE, de opdrachtgever wordt geacht de aanneming definitief aanvaard te hebben. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering.
 • 9.2. Wanneer er contractueel een voorlopige / definitieve oplevering is voorzien, wordt er overgegaan tot voorlopige oplevering wanneer de werken voltooid zijn niettegenstaande geringe onvolkomenheden. TECNOSPACE zal de voorlopige oplevering aanvragen aan de opdrachtgever welke binnen een termijn van 15 kalenderdagen zal antwoorden. Indien de opdrachtgever binnen deze termijn niet antwoordt, wordt de opdrachtgever vermoed de werken stilzwijgend voorlopig te hebben opgeleverd en dus te hebben aanvaard. Een eventuele weigering van de opdrachtgever om over te gaan tot voorlopige oplevering dient binnen een termijn van 15 dagen in een met reden omklede per ter post aangetekende brief aan TECNOSPACE ter kennis gebracht te worden. Indien de opdrachtgever de uitgevoerde werken geheel of gedeeltelijk in gebruik neemt, wordt de opdrachtgever geacht de werken stilzwijgend voorlopig te hebben opgeleverd en dus te hebben aanvaard.
 • 9.3. De voorlopige oplevering dekt de zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit. De voorlopige oplevering impliceert de aanvaarding van de werken en de aanvang van de 10-jarige aansprakelijkheid of de aansprakelijkheid voor lichte verborgen gebreken in hoofde van TECNOSPACE.
 • 9.4. De definitieve oplevering van de werken geschiedt één jaar na de eventuele voorlopige oplevering. in hoofde van TECNOSPACE zal de definitieve oplevering aanvragen aan de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever binnen een termijn van 15 kalenderdagen niet antwoordt, wordt de opdrachtgever vermoed de werken stilzwijgend definitief te hebben opgeleverd. Een eventuele weigering van de opdrachtgever om over te gaan tot de definitieve oplevering dient binnen de 15 kalenderdagen in een met reden omklede per ter post aangetekende brief aan TECNOSPACE ter kennis gebracht te worden.
 • 9.5. TECNOSPACE is slechts aansprakelijk voor lichte verborgen gebreken voor zover deze aan het licht komen binnen een termijn van 6 maanden na de aanvaarding van de werken en indien er een rechtsvordering is ingesteld binnen de 3 maanden na de ontdekking hiervan en de gebreken betrekking hebben op een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht.
 • 9.6. De aansprakelijkheid m.b.t. de geleverde en gebruikte producten is beperkt tot de door de leverancier/fabrikant verstrekte waarborgen. De waarborg beperkt zich hoe dan ook tot de vervanging van gebrekkige zaken. Vervoerskosten en werkuren zijn steeds ten laste van de opdrachtgever.
 • 9.7. Indien de opdrachtgever herstellingen of veranderingen aan het geleverde en geplaatste verricht of door anderen laat verrichten, verbeurt hij onmiddellijk elk recht op reclamatie of garantie. Eveneens verbeurt de opdrachtgever zijn recht op reclamatie in geval de schade het gevolg is van het niet in acht nemen van de professionele normen en gebruikelijke instructies, alsmede door een oneigenlijk gebruik dat hij van het werk heeft gemaakt.
 • 9.8. Indien TECNOSPACE aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is zij slechts aansprakelijk voor de directe schade die de opdrachtgever geleden heeft én is de aansprakelijkheid van TECNOSPACE alleszins beperkt tot het bedrag dat TECNOSPACE toekomt voor de uitvoering van de overeenkomst excl. BTW.
 • 9.9. Voor zover de opdrachtgever geen consument is in de zin van wetboek van economisch recht, geeft het formuleren van klachten door de opdrachtgever nimmer het recht om betaling van facturen te vertragen of uit te stellen.
 • 9.10. TECNOSPACE kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor het concept van en de controle op de uitgevoerde werken.

Artikel 10. Vroegtijdige beëindiging

 • 10.1. De opdrachtgever heeft het recht om bij toepassing van art. 1794 B.W. de overeenkomst om welke reden dan ook eenzijdig te beëindigen, mits betaling van alle door TECNOSPACE geleverde prestaties én mits betaling van een schadevergoeding welke forfaitair wordt bepaald op 20% van de totale contractprijs excl. BTW. TECNOSPACE behoudt zich daarbij evenwel het recht voor om een hogere vergoeding te vorderen indien daartoe aanleiding bestaat.
 • 10.2. De overeenkomst eindigt van rechtswege zonder voorafgaandelijk ingebrekestelling of rechterlijke machtiging wanneer de opdrachtgever zich in staat van faillissement bevindt, zijn krediet aan het wankelen werd gebracht, ingeval van vereffening of ontbinding van de opdrachtgever, onverminderd het recht van TECNOSPACE om schadevergoeding te vragen.
 • 10.3. Indien het krediet, financiële positie of betalingsgedrag van de opdrachtgever naar het oordeel van TECNOSPACE daartoe aanleiding geeft, is zij gerechtigd om, zelfs na gedeeltelijke uitvoering van werken, de geschikte waarborgen voor de goede uitvoering van de aangegane verbintenissen te eisen.
 • 10.4. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft om hieraan te voldoen binnen de 15 dagen na het verzoek daartoe van TECNOSPACE zal laatstgenoemde de overeenkomst van rechtswege, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling of rechterlijke machtiging kunnen ontbinden ten laste van de opdrachtgever.
 • 10.5. In geval van ernstige contractuele wanprestatie heeft de partij, na de andere partij per aangetekend schrijven te hebben in gebreke gesteld om zijn verplichtingen binnen de 15 dagen na te komen, het recht om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande rechterlijke machtiging te ontbinden ten laste van de andere partij, onverminderd het recht van de partijen om schadevergoeding te vragen.
 • 10.6. Voor zover de opdrachtgever geen consument is in de zin van het wetboek economisch recht, is de opdrachtgever in geval van ontbinding een schadevergoeding verschuldigd van 30% op de totale aannemingssom excl. BTW, onverminderd het recht van TECNOSPACE om een hogere schadevergoeding te bewijzen en te vorderen.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud en risico – pand op schuldvorderingen tot zekerheid van betaling

 • 11.1. De goederen blijven eigendom van TECNOSPACE totdat de opdrachtgever volledig aan al zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst heeft voldaan. Zolang de volledige betaling niet heeft plaatsgehad, is de opdrachtgever er niet toe gerechtigd ze te gebruiken, te verkopen, in pand te geven, of als waarborg te gebruiken ten gunste van derden.
 • 11.2. De overdracht van het risico heeft reeds plaats op het ogenblik van de levering/plaatsing.
 • 11.3. Alle materialen die op de werf geleverd worden, verblijven daar op uitsluitende verantwoordelijkheid en risico van de opdrachtgever.
 • 11.4. De opdrachtgever verleent TECNOSPACE een pand op al zijn/haar roerende (toekomstige) lichamelijke en onlichamelijke goederen. Het pand verleent TECNOSPACE het recht om bij voorrang boven de andere schuldeisers van de opdrachtgever te worden betaald uit de opbrengst van de tegeldemaking van die roerende goederen van de opdrachtgever. Het pand strekt zich tevens uit tot alle schuldvorderingen die in de plaats komen van de bezwaarde goederen én tot de vruchten die de bezwaarde goederen voortbrengen. Het pand waarborgt alle (bestaande en/of toekomstige) schuldvorderingen van TECNOSPACE voortvloeiende uit onderhavige overeenkomst en dit ten belope van maximaal de hoofdsom en de bijhorigheden zoals interesten, schadebeding en kosten van uitwinning / alle gerechtskosten daarvan. Door ondertekening van onderhavige overeenkomst machtigt de opdrachtgever TECNOSPACE om de nodige inschrijving van haar pandrecht te nemen in het Nationaal Pandregister.

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten – keuring

Alle ontwerpen, tekeningen en plannen door TECNOSPACE ontwikkeld, blijven haar eigendom en mogen, zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van TECNOSPACE, niet gereproduceerd of uitgevoerd worden, noch geheel, noch gedeeltelijk. Keuringen van de werken en afgewerkte installaties gebeuren door een erkend controleorganisme. Kosten daarvan zijn uitsluitend ten laste van de opdrachtgever en nooit inbegrepen in de aannemingsprijs.

Artikel 15. Deelbaarheid en nietigheid

De nietigheid van één van de bepalingen van huidige overeenkomst heeft geenszins de nietigheid van de andere voorwaarden tot gevolg. In voorkomend geval, verbinden partijen zich ertoe de nietige bepalingen te vervangen door één die het nauwst aansluit bij de bedoeling van partijen.

Artikel 16. Varia

 • 16.1. Eventuele beschadigingen aan dorpels, tabletten, pleisterwerk, vloeren of vloerbekleding e.d.m. ten gevolge van het uitbreken van bestaande constructies vallen niet ten laste van TECNOSPACE. Spijts de voorzichtigheid die TECNOSPACE als professioneel aan de dag legt, zijn beschadigingen ingevolge de aard van het werk niet geheel uit te sluiten, alsook kan de afbraak en plaatsing met een zekere bevuiling gepaard gaan. Reinigingskosten kunnen onder geen enkel beding ten laste van TECNOSPACE gelegd worden.
 • 16.2. TECNOSPACE is niet aansprakelijk ten aanzien van de opdrachtgever voor zware of opzettelijke fouten begaan door zijn werknemers, medewerkers, onderaannemers en/of vertegenwoordigers in het kader van de uitvoering van hun professionele activiteiten.
 • 16.3. Iedere aanspraak van de opdrachtgever tot schadevergoeding lastens TECNOSPACE vervalt van rechtswege indien deze niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechtbank binnen een termijn van 6 maanden nadat de feiten waarop de aanspraak gebaseerd is door de opdrachtgever gekend waren of redelijkerwijze gekend konden zijn. Deze termijn kan niet worden geschorst en wordt enkel gestuit door een vordering in rechte.
 • 16.4. De totale contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van TECNOSPACE wordt ten allen tijde beperkt tot het bedrag dat uitbetaald wordt door de (aansprakelijkheids)verzekeringen die door TECNOSPACE zijn afgesloten, en voor zover er geen dekking zou zijn, tot de grootte van de waarde van de overeenkomst (i.e. totaalprijs exc. BTW).
 • 16.5. Eventuele kosten voor kranen, liften, hoogtewerkers, hangbruggen, stellingen, veiligheidsnetten, etc. die noodzakelijk zijn voor het veilig werken, zijn nooit in de prijs inbegrepen tenzij uitdrukkelijk opgegeven. Zij zullen rechtstreeks door de opdrachtgever worden voorzien of besteld en door hem rechtstreeks worden betaald, tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen.

Artikel 17. Toepasselijk recht en forumkeuze

 • 17.1 Op elke overeenkomst tussen TECNOSPACE en opdrachtgever is uitsluitend het Belgische recht van toepassing, met uitsluiting van de toepassing van het Weens Koopverdrag.
 • 17.2 Voor elk geschil tussen TECNOSPACE en de opdrachtgever zijn de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen, bevoegd en indien mogelijk, naar de vrije keuze van TECNOSPACE..